Disclaimer

“Geen caps voor kids: een campagne van de wasmiddelindustrie om het veilig gebruik van vloeibarewasmiddelcapsules in Europa te promoten”

- Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring
Lees aandachtig de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring (hierna “gebruiksvoorwaarden”) vooraleer u surft op de website “Geen caps voor kids” op het adres www.keepcapsfromkids.eu (hierna de “Website“).


 Deze site is eigendom van en wordt beheerd door de “Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien”, afgekort tot “A.I.S.E.”, een internationale vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht (“AISBL/IVZW”), met maatschappelijke zetel op de Hermann Debrouxlaan 15A, 3de verdieping, te 1160 Brussel, België en ingeschreven in het register van rechtspersonen (arrondissement Brussel) onder nummer 538.183.615 (hierna “A.I.S.E.”). 
Tel: 32 2 679 62 67, Fax: 32 2 679 62 79

1. Algemene voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor iedere persoon die op de Website surft (hierna een “Gebruiker”) en kunnen door A.I.S.E. te allen tijde en zonder kennisgeving volledig of gedeeltelijk worden gewijzigd. Bijgevolg is het aangeraden om regelmatig deze Gebruiksvoorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van de recentste versie. Door deze Website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker volledig en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden en verbindt hij zich ertoe om deze te respecteren. Indien de Gebruiker het niet eens is met deze Gebruiksvoorwaarden zal hij ervan afzien deze Website op eender welke manier te gebruiken.In het geval deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere contractuele verplichting tussen de Gebruiker en A.I.S.E. niet nageleefd worden, behoudt A.I.S.E. zich het recht voor om de toegang tot de Website te weigeren, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van A.I.S.E. of van om het even welke derde partij om een schadevergoeding te eisen voor alle directe en indirecte schade als gevolg van de niet-naleving.

2. Inhoud

De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel voor informatieve doeleinden. Deze worden in goede trouw verstrekt. De informatie op de Website wordt verondersteld correct te zijn. Toch geeft A.I.S.E. op geen enkele manier een garantie of toezegging in verband met de correctheid, de betrouwbaarheid, het gebruik, de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze Website (of een doorgelinkte site), noch aanvaardt het enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de content. Behalve in geval van opzettelijke handelingen en/of verplichte wettelijke bepalingen, zal A.I.S.E. in geen geval verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor om het even welk gebruik dat van de inhoud van deze Website wordt gemaakt. Noch zal het aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van welke aard dan ook (direct, indirect, materieel of immaterieel, enz.) als gevolg van het gebruik van de informatie aanwezig op deze Website. A.I.S.E. behoudt zich het recht voor deze Website zonder voorafgaande kennisgeving en op elk ogenblik te wijzigen en bij te werken. De gebruiker erkent dat A.I.S.E. zich het recht voorbehoudt de Website en de inhoud op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3. Veiligheid

A.I.S.E. gebruikt een reeks veiligheidscontroles om de Website te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang. Maar A.I.S.E. garandeert niet dat de Website veilig is of vrij van bugs of virussen. A.I.S.E. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele interferentie met of schade aan het computersysteem, de software of de data van een Gebruiker met betrekking tot deze Website of het gebruik ervan. De Gebruikers worden aangemoedigd om passende en geschikte voorzorgsmaatregelen (zoals eigen antivirussoftware) te nemen om ervoor te zorgen dat eender welke informatie die aangeklikt wordt op de website vrij is van virussen of eender andere besmetting die het computersysteem, de software of data van de gebruiker kan beschadigen of op eniger wijze verstoren. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het configureren van hun informaticatechnologie, computerprogramma's en -platform om toegang te krijgen tot de Website.Gebruikers mogen geen misbruik maken van de Website door het bewust injecteren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. Gebruikers mogen niet proberen zonder autorisatie toegang te krijgen tot de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of elke andere server, computer of database die met de Website verbonden is. Gebruikers mogen de Website niet aanvallen via een denial-of-service attack of een distributed denial-of service attack. Een Gebruiker die deze bepaling overtreedt, pleegt een strafbaar feit onder de Belgische wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit. A.I.S.E. zal elke inbreuk melden aan de relevante gerechtelijke autoriteiten en zal met hen samenwerken.

4. Privacy

U hoeft A.I.S.E. geen persoonlijke gegevens te verstrekken om het grootste deel van de Website te kunnen gebruiken. We vragen wel met uw toestemming om persoonlijke gegevens wanneer u: 

- Een vraag naar onze helpdesk stuurt

- Inhoud deelt via sociale netwerken (Facebook, twitter, pinterest), whatsapp/iphone

- Een e-mail naar vrienden verzendt
- Een signet aan uw sociaal netwerkprofiel toevoegt

- Bedankingen ontvangt

Deze Website staat de publicatie van (persoonlijke) gegevens via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Pinterest toe.

Dit is met name het geval wanneer u deze Website deelt via een van deze sociale netwerken door te klikken op de sharing links. In deze gevallen gelden de gebruiksvoorwaarden van het betreffende sociale netwerk en A.I.S.E. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de ongewenste gevolgen van de publicatie ervan op dergelijke sociale netwerken. U wordt verzocht om het privacybeleid van deze sociale netwerken te consulteren vooraleer u om het even welke inhoud via deze netwerken deelt.Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt door A.I.S.E., IVZW met maatschappelijke zetel op de Hermann Debrouxlaan 15A, 3de verdieping, 1160 Brussel, België, om de gevraagde dienst te leveren. Als u voor een van de bovengenoemde redenen persoonlijke gegevens aan A.I.S.E. verstrekt, zullen wij het nodige doen en de beste beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijzigingen. A.I.S.E. zal uw persoonsgegevens niet aan derden weggeven of verkopen.Overeenkomstig de Europese en Belgische wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen de gebruikers op elk ogenblik hun individueel recht uitoefenen om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens die A.I.S.E. via de Website verkrijgt en deze eventueel aanpassen. De gebruiker kan vragen, klachten of verzoeken om zijn/haar rechten uit te oefenen zenden naar aise.main(a)aise.eu.

5. Cookies

Op een aantal van onze pagina's worden cookies gebruikt, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker inlogt, als een geregistreerde gebruiker zich aanmeldt, of als deze het gebruik van cookies op de website aanvaardt. Het inschakelen van deze cookies is niet strikt noodzakelijk om de website te laten werken maar het zorgt voor een betere surfervaring. U kunt deze koekjes deleten of blokkeren, maar als u dat doet kan het zijn dat sommige elementen van deze website niet werken zoals bedoeld.De informatie van het cookie wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en wij beheren zelf het volledige gegevensaspect daarvan. Deze cookies worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het beter functioneren van deze Website.

6. Copyright

Waar van toepassing vallen de algemene pagina's van deze Website en de inhoud ervan onder het auteursrecht van A.I.S.E.. De reproductie van materiaal op de algemene pagina's is toegestaan behalve voor commerciële doeleinden en mits de bron wordt vermeld en erkend.A.I.S.E. claimt geen copyright op officiële documenten of documenten uit het publieke domein die op deze Website aanwezig zijn. Indien van toepassing moet het auteursrecht van de content van derde partijen op deze website gerespecteerd worden; er worden geen rechten verleend.

7. Links

De links met andere websites zijn enkel voor uw gebruiksgemak. Daarom impliceren die links noch verantwoordelijkheid, noch goedkeuring van A.I.S.E. in verband met de informatie op deze websites. A.I.S.E. aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook in verband met deze andere websites en de eventuele informatie die ze kunnen bevatten. Het is verboden om hyperlinks die naar een andere site leiden aan de Website toe te voegen , zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van A.I.S.E..

8.Nietigheid van een bepaling

De nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden resulteren niet in de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de volledige Gebruiksvoorwaarden. Een bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt geacht onbestaande te zijn, terwijl alle andere bepalingen volledig van toepassing blijven. De nietig verklaarde bepaling wordt vervolgens vervangen door een andere bepaling met hetzelfde effect.

9. Afstand van rechten 

De ontstentenis of vertraging van de uitoefening van een recht uit deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat als een afstand van deze rechten. De ontstentenis of de gedeeltelijke uitoefening van een recht sluit niet uit dat dit recht of enig ander recht voortvloeiend uit de Gebruiksvoorwaarden later nog kan worden uitgeoefend.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Website en deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht. Alle geschillen die hieruit voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.