Инициатива на производителите на детергенти за популяризиране на безопасната употреба на капсули с течен перилен препарат в Европа.

Съвети за безопасност

Винаги дръжте капсулите с течен перилен препарат далеч от деца

Капсулите с течен перилен препарат, използвани от милиони потребители ежедневно, ви помагат да дозирате точното количеството препарат, необходимо за вашето пране. Без значение, че са безопасни, когато се използват по предназначение и според указанията на опаковката, необходимо е да ги съхранявате на безопасно място преди и след употреба и винаги да ги държите далеч от деца.Компаниите, които предлагат тези препарати на пазара, са загрижени за вашата безопасност и указанията на опаковките им имат за цел да гарантират безопасната употреба на техните продукти във вашето семейство.

Съвети за безопасност

Когато използвате капсули с течни перилни препарати, спазвайте следните съвети за безопасна употреба:

- Винаги четете етикета
- Уверете се, че ръцете ви са сухи преди да вземете капсула с течен перилен препарат
- Никога не пробивайте, не късайте и не режете капсулите с течен перилен препарат
- Поставяйте капсулите директно в барабана на пералнята
- Винаги затваряйте капака или торбичката правилно и съхранявайте далеч от деца

 • Да се пази далече от достъп на деца .
 • Да се избягва контакт с очите . При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси мед ицинска помощ .
 • Не поглъщайте.При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
 • Не пробивай,не късай,не режи.
 • Затвори капака правилно.
 • Затвори пакета правилно.
 • Използвай със сухи ръце.

Съвети за безопасност

При контакт с препарата

- Запазете спокойствие 
- Намерете информацията за спешни случай върху етикета 
- Следвайте инструкциите за първа помощ, които се отнасят за капсули с течен перилен препарат:

При поглъщане:

- Не поглъщайте никакви течности
- Не предизвиквайте повръщане (защото това може да влоши състоянието)
- Не прилагайте самолечение
- Обадете се на лекар

При контакт с очите или кожата:

- Изплакнете обилно с чиста вода
- Отстранете веднага контактните лещи (ако/когато пострадалият носи такива)
- Обадете се на лекар, ако дразненето или болката не отминат

Ако имате някакви съмнения, свържете се  с лекар или с вашия токсикологичен център, или отидете в болница.

Токсикологични центрове:

> София

Съвети за безопасност

In case of emergency 

Имайте готовност да предоставите следната информация на вашия лекар:

- Какъв продукт е бил погълнат или е попаднал в очите
- Какво количество от продукта е било погълнато или е попаднало в очите
- Кога е бил погълнат продукта или е попаднал в очите
- Симптоми
- Оказани мерки за първа помощ
- Възраст и/или тегло на пациента
- Алергии, които са известни

Предайте посланието

Присъединете се към нашата кампания

Покажете вашата подкрепа - публикувайте символа за безопасна употреба във вашия профил

Споделете кампанията във Facebook, Twitter и Pinterest и ще получите символ, с който да покажете вашата подкрепа!

Информирайте своите приятели за кампанията

Изпратете имейл на други родители и детегледачи


Моля, помогнете ни да информираме други родители и детегледачи!

Просто принтирайте брошурата и я разпространете във вашия офис, детска градина/забавачка или педиатрична практика.


Партньори

Организатори на кампанията

Паневропейската кампания “Дръжте капсулите далеч от деца” е по инициатива на A.I.S.E., Международната асоциация за сапуни, перилни препарати и поддържащи продукти, от името на производителите на детергенти.

A.I.S.E. е получила подкрепата на широк кръг национални асоциации.

"Дръжте капсулите далеч от деца" е с подкрепата на:

 • Основен спонсор
 • Основен спонсор
 • Спонсор
 • Основен спонсор

Кампанията "Дръжте капсулите далеч от деца" е отворена за партньорство с търговци, доставчици и институционални организации

 • Supporter

  Институционална организация
 • Supporter

  Институционална организация